UCF / Die grinders

Die grinders

Sản phẩm Công dụng

FG-25DX-2 6 E

Ống kẹp chính xác, 6mm

Fuji FG-13-2 3 N

Đầu vào NPT mạnh mẽ, 3mm,

Fuji FG-13-1 3

Mạnh mẽ, ống kẹp 3mm, CE

Fuji FG-06S-1 3

Tốc độ và độ chính xác cao, ống kẹp 3mm