UCF / Wheel straight grinders

Wheel straight grinders

Sản phẩm Công dụng

Fuji FG-5H-2

Mạnh mẽ

Fuji FG-3HL-1

Mạnh mẽ

Chicago Pneumatic CP3249-GABSUD

Hiệu suất trong các ứng dụng nặng

Fuji FG-3H-1

Mạnh mẽ

Chicago Pneumatic CP3119-123X

Hiệu suất cao