UCF / Impact Wrenches

Impact Wrenches

Sản phẩm Công dụng

Chicago Pneumatic CP6300 RSR

Chicago Pneumatic CP6130-T70

Chicago Pneumatic CP0611-D28H

Chicago Pneumatic CP5000

Chicago Pneumatic CP0611P RLS

Fuji FW-44SA-1 BF

Động cơ buồng kép, bộ giữ nút phẳng

Fuji FW-5PX-6 BF

Bộ giữ nút phẳng, bền

Fuji FW-66PA-2 BF

Động cơ buồng kép, bộ giữ nút phẳng

Fuji FW-6PL-1 BF

Bộ giữ nút phẳng, bền