UCF / Belt sanders

Belt sanders

Sản phẩm Công dụng

Fuji FBS-1-4 N

Đầu vào NPT mạnh mẽ

Fuji FBS-1-3

Fuji FBS-1-2 N

Đầu vào NPT mạnh mẽ

Fuji FBS-1-1